Μέθοδος ανάπτυξης

Μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού κατά παραγγελία

Γενικά
Η εξέλιξη του λογισμικού έχει ακολουθήσει τη ίδια ραγδαία ανάπτυξη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η ανάπτυξη ενός λογισμικού έχει γίνει περίπλοκη, με αποτέλεσμα η ανάπτυξη μιας σταθερής και λογικής μεθοδολογίας να είναι αναγκαία για τη παραγωγή σωστών και ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογράφησης. Στα πλαίσια αυτής της μεθοδολογίας ορίζεται ένας Κύκλος Ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια του οποίου γίνονται μεθοδικά και με καθορισμένη λογική σειρά οι ενέργειες για την ανάπτυξη του λογισμικού.
Ο κύκλος αυτός εκτός από το τελικό προϊόν, παράγει μια σειρά από έγγραφα που περιγράφουν αναλυτικά την εργασία που πρέπει να γίνει και επίσης τα λογικά βήματα και τις προδιαγραφές της εργασίας αυτής. Στον Κύκλο Ανάπτυξης ορίζεται μια αυστηρή ονοματολογία που τηρείται από όλους.

Ο Κύκλος Ανάπτυξης αποτελείται από τις εφτά φάσεις:

  1. Φάση Ανάλυσης Απαιτήσεων
  2. Φάση Σχεδίασης Λογισμικού
  3. Φάση Ανάπτυξης του Λογισμικού
  4. Φάση Γενικής Δοκιμής του Συστήματος
  5. Φάση Αποδοχής του Προϊόντος
  6. Φάση Μετάβασης στο Νέο Προϊόν
  7. Φάση Λειτουργίας και Υποστήριξης του Λογισμικού

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι πιθανό να προκύψουν θέματα αναθεωρήσεων και αλλαγών τόσο στις αρχικές απαιτήσεις του πελάτη όσο και στο σχεδιασμό του λογισμικού. Είναι πιθανόν να γίνουν ακόμα αλλαγές και κατά την ανάπτυξη του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση τηρείται μια αυστηρή διαδικασία επίβλεψης και έγκρισης των τροποποιήσεων.

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών:

Filemaker pro

Xojo

HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP, XML, SQL

Mysql